out patrons

Meet our patrons

our patrons

Meet our patrons

Dr Omprakash Pandey

NASA

Ambika sharma

Director Prabhu Bank

Dr. Shaheda Obaid

Bangladesh

Dr. Kamal Taori

Ex. Secretary GOI

Smt Vimla Mehra

Ex. IPS

K G Balakrishnan

Hon. Ex. Justice

Vijay Raghav pant

Ex. DGP Uttarakhand

Dr PVN Murthy

Vedsri

Qmar Wahid Naqvi

Journalist

Prabhu Narayan

Name